Nazwa Podmiotu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej adres strony internetowej już bez http:// .

 
Data publikacji strony internetowej: data (w formacie rok-miesiąc-dzień)
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: data (w formacie rok-miesiąc-dzień)
 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: data (w formacie rok-miesiąc-dzień)
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Tu zamieścić opis.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 maj 2020 13:34 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 13 maj 2020 13:50 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 13:51 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 13 maj 2020 14:03 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 13 maj 2020 14:03 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 13 maj 2020 14:05 Super User