ROOT

Zestaw programów realizowanych w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Olsztynie

 

I. Program wychowania przedszkolnego

"Odkrywam siebie' - Wiesława Żaba - Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

"Dziecięca matematyka" - Edyta Gruszczyk - Kolczyńska 

"Adaptacja w przedszkolu" - Marta Strzemkowska PM6-WŁ-1/2011

 

II. Inne programy i projekty  realizowane w przedszkolu

"Terapeutyczne znaczenie bajek i baśni" pdf ikona- Edyta Kurowska

"e-Twinning" -europejska społeczność szkolna pdf ikona- Kamila Urbanowicz

 

STRUKTURA ORGANIZACJI

W przedszkolu jest 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Funkcjonuje 5 oddziałów.

 

 

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

2. Dyrektor wydaje akty prawne w formie zarządzeń.

3. Dyrektor jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone (n-l funkcjonariuszem publicznym – ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks Karny - Dz. U. Nr 88 poz. 553 z pózn. zm.).

4. Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

5. Dyrektor Przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny, w sposób określony w obowiązujących przepisach poprzez;

1) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

2) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) koordynowanie opieki nad dziećmi,

5) przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawianie go radzie pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu,

6) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,

7) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

8) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) planowanie i odpowiadanie za realizację planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

10) organizację administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

11) współpracowanie z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

12) kierowanie polityką kadrową przedszkola,

13) przyznawanie nagród, udzielanie kar zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ustalonym regulaminem,

14) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp, ppoż.,

15 stwarzanie dzieciom optymalnych warunków rozwoju,

16) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewniając im swobodne działanie zgodnie z prawem oraz wymianą informacji między nimi,

17) współdziałanie z organizacjami związkowymi,

18) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

19) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

20) przydzielanie opiekuna stażu nauczycielowi stażyście i kontraktowemu,

21) dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

6. Dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego.

7. Dyrektor przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego, dyplomowanego, mającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego, w szczególności w kontekście oceny zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony,

8. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danej placówce, jeżeli:

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. Z 2009r. Nr 4 poz. 170 e zm.), lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawach ramowych statutu publicznego przedszkola,

2) zawiera: b. szczegółowe cele kształcenia i wychowania, c. tematy zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, d. sposób osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy, w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, e. metod przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), f. jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10. Do 15 czerwca każdego roku ma obowiązek podania do wiadomości publicznej zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał od początku kolejnego roku szkolnego.

11. Powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

12. W porozumieniu z Rada Pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Ośrodka Pomocy Społecznej, sadu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuacje rodzinną, losową dziecka.

13. Organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym (jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, lub stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola ), na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

14. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

15. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje ją osoba wskazana przez dyrektora i wyznaczona przez Prezydenta Miasta Olsztyna

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 5 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach rodziców wychowanków przedszkola .

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnym wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału, 1) W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa „Regulamin Rady Rodziców” 2) Ma prawo wytypować jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

5. Zadaniem Rady Rodziców szczególności jest: 1) współudział w bieżącym programowaniu pracy przedszkola, 2) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,, 3) pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola, 4) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i środowisku lokalnym.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z obowiązująca ustawą o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi oraz ze statutem przedszkola .

7. Regulamin określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców 3) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

8. Do kompetencji opiniujących Rady Rodziców należy: 1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną: -programu wychowawczego a. programu profilaktycznego b. opiniowanie Planu Pracy dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego, c. opiniowanie projektu planu finansowego 2) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola, 3) wydawanie opinii na temat dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu. Zasady wydawania tej opinii zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców.

9. Rada Rodziców może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczycielki.

Podkategorie

 Podstawowa działalność przedszkola to praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza. Wspomagamy i ukierunkowujemy wszechstronny rozwój dziecka zgodnie, z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w przyjaznym środowisku społeczno - kulturowym oraz przyrodniczym. Kultywujemy tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. Prowadzimy różnorodne pod względem formy i treści zajęcia edukacyjne. 

Godziny otwarcia w roku szkolnym 2015/2016 od 06.00 do 16.30

Nazwa gminy

Miasto Olsztyn

Rodzaj

gmina miejska

Województwo

warmińsko - mazurskie

Adres

ul. Pieniężnego 3a 10-003 Olsztyn

Kontakt

(+48) 89 5273077

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa

www.pm6.olsztyn.eu

NIP

739-30-81-038

Regon

000248711

Akt tworzący

Uchwała Nr XXI/309/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 grudnia 1999 r.

Struktura własności

Jednostka organizacyjna nie posiada osobowości prawnej. Nieruchomość i mienie są własnością Gminy M. Olsztyn. Gospodarka finansowa na zasadach jednostki budżetowej.

Majątek

Budynek: rok budowy - przed 1861.

 Stan majątku na dzień 31.12.2015r.:

Środki trwałe - wartość brutto: 423044,36

pozostałe środki trwałe powyżej wartości 300,00 zł. - 220904,67

pozostałe środki trwałe poniżej wartości 300,00 zł. - ujmowane są w ewidencji pozabilansowej

Wartości niematerialne i prawne - 8949,33

Wartość budynku: brutto - 423044,36, netto_ 0,00

 Informacje o gruntach:

działka nr 253, obręb 64 o powierzchni 828m²;

działka nr 77/3, obręb 64 o powierzchni 299m²

Informacje o zatrudnieniu

26 osób

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji